top of page

CYCLI & ECOLOGIE

LANDSCHAPPEN EN KLIMAATZONES

Ik WEET welke verschillende landschappen en klimaatzones er bestaan.
Ik KAN de kernmerken benoemen bij deze verschillende landschappen en klimaatzones.

Ik WEET wie meneer Köppen is en wat hij te maken heeft met de klimaatclassificatie 

Ik KAN onderzoek doen naar de indeling van klimaatzones op basis van de klimaatclassificatie van Köppen.

GETIJDENCYCLUS

Ik WEET wat bedoeld wordt met de getijden.
Ik KAN onderzoek doen naar de oorzaak van de getijden
Ik WEET niet Isaac Newton is en welke theorie hij heeft uitgevonden.
Ik WEET wat een vloedberg is.
Ik KAN uitleggen hoe een vloedberg ontstaat
Ik BEGRIJP hoe centrifugaalkracht werkt.n.

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

Ik WEET welke fossiele brandstoffen er bestaan.
Ik KAN uitleggen hoe deze zijn ontstaan.
Ik BEGRIJP welke invloed fossiele brandstoffen hebben op natuur en milieu.
Ik WEET wat het verschil is tussen energie die geleverd wordt door een chemische reactie en door kernreactie.
Ik KAN uitleggen wat het broeikaseffect is.
Ik WEET welke vormen van duurzame energie er zijn.
Ik BEGRIJP op welke manier dit bijdraagt aan een beter milieu.

FOTOSYNTHESE

Ik KAN in mijn eigen woorden uitleggen wat fotosynthese betekent
Ik WEET op welke manier fotosynthese werkt
Ik WEET welke dingen een plant nodig heeft voor fotosynthese
Ik KAN een kort instructiefilmpje maken over fotosynthese
Ik BEGRIJP op welke manier planten bijdragen aan het omzetten van CO2 in zuurstof.

Cycli en Ecologie: Bestanden

VOETSPOREN IN HET VERLEDEN

Ik KAN onderzoek doen naar de redenen van het uitsterven van de dinosauriërs.

Ik WEET welke dieren er in het verleden zijn uitgestorven.

Ik WEET welke dieren er op dit moment met uitsterven worden bedreigd.

Ik KAN uitleggen wat de oorzaken en gevolgen zijn van het uitsterven van bepaalde dieren.

Ik BEGRIJP dat het uitsterven van bepaalde diersoorten invloed heeft op andere levende wezens.

Cycli en Ecologie: Bestanden
bottom of page